ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

การประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2563

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านข้าวในสาขาต่างๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับให้ นักวิจัยนำไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานวิจัยให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ ผล ตามวัตถุประสงค์ของกรอบงานวิจัย รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรจากการได้รับฟังการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในที่ประชุมระหว่างนักวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร วันที่ 10-12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี 2563

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี 2563 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม

การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำ ปี 2562 วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2561

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำ ปี 2561 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2560

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำ ปี 2560 วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2558

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ ปี 2558 วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำ ปี 2557

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ กสรประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ ปี 2557วันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2557ณ โรงแรมรอยัลแม่โขงหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย รายละเอียดเพิ่มเติม


 

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการ ประชุมวิชาการข้าว ผลงานวิจัย ประจำปี 2554 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต รายละเอียดเพิ่มเติม


 

การประชุมวิชาการข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2553

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการข้าว ผลงานวิจัย ประจำปี 2553 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต รายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2552

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอของกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอประจำปีในการประชุมข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2552 ณ โรงแรม ซีบรีท จอมเทียน พัทยา  รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2544-2551
เมล็ดพันธุ์ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถยกระดับผลผลิตและคุณภาพข้าวของเกษตรกรได้ สำนักวิจัยและพัฒนาข้าวได้รวบรวมผลงานเรื่องเต็มของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว รวม 24 เรื่อง เพื่อสะดวดแก่นักวิจัย เกษตรกร หรือผู้สนใจใช้เป็นองค์ความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551

ผลงานวิจัยดีเด่น รวบรวมจากการนำเสนอผ่านกลุ่มศูนย์ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยให้เป็นเรื่องไฮไลต์ในการนำเสนอผลงานในการประชุมข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2551 ณ โรงแรม ชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา รายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2550

ข้าวเป็นหนึ่งในธัญพืชที่มีความสำคัญต่อชาวโลกมานานนับพันปี และยังเป็นอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลก สถาบันวิจัยข้าวตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่นักวิชาการของสถาบันวิจัยข้าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอยสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2549

ข้าวเป็นหนึ่งในธัญพืชที่มีความสำคัญต่อชาวโลกมานานนับพันปี และยังเป็นอาหารหลักของประชากรกว่าครึ่งโลก สถาบันวิจัยข้าวตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่นักวิชาการของสถาบันวิจัยข้าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอยสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2548


เอกสารการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวฉบับนี้ ประกอบด้วยบทสรุปผลงายวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช การแปรรูปสิ้นค้าเกษตร เทคโนโลยีเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับดิน ปุ๋ย โรคและแมลงรวมทั้งวัชพืชต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัยด้สนข้าว และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการ "ข้าววัชพืช"ประจำปี 2548

สถานการณ์การระบาดของข้าววัชพืชทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดมาจากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีเมล็ดข้าววัชพืชปะปน การใช้รถเกี่ยวข้าวร่วมกันโดยไม่ทำความสะอาด เอกสารวิชาการ"ข้าววัชพืช" แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดข้าววัชพืช นับเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดด้านข้าววัชพืช ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและค้นคว้าความรู้ของผู้สนใจ รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2547

สถาบันวิจัยข้าวได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2547 เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของแต่ละโครงการที่ดำเนินการสิ้นสุดในปี 2546 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และผู้สนใจต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2546

สถาบันวิจัยข้าวได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2546 เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของแต่ละโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และผู้สนใจต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม
การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2545


เอกสารการประชุมวิชาการนี้ประกอบด้วย ข้อมูลสรุปผลงานของโครงการวิจัยในรอบปี 2544 ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์ การเขตกรรม การอารักขาพืช และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม


การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2543

สถาบันวิจัยข้าวได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2543 เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของแต่ละโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และผู้สนใจต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2542

สถาบันวิจัยข้าวได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2542 เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของแต่ละโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย และผู้สนใจต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย ประจำปี 2541

สถาบันวิจัยข้าวได้จัดทำเอกสารผลงานวิจัยประจำปี 2541 เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยด้านข้าวและธัญพืชเมืองหนาวที่ศูนย์วิจัยข้าวและสถานีทดลองข้าวได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในปี 2541จนเสร็จสมบูรณ์ เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาวได้ รวมทั้งอำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2541


สถาบันวิจัยข้าวได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวประจำปี 2541 ณ ห้องประชุมกรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยที่สำเร็จ หรือผลงานวิจัยดีเด่นในปี 2539, 2540 และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์สำหรับนักวิจัยด้านข้าวและธัญพืชเมืองหนาว และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ผลงานวิจัย ประจำปี 2540

ผลงานวิจัยฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ที่ศูนย์วิจัยข้าวและสถานีทดลองข้าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในรอบปี 2540 จนเสร็จสมบูรณ์ เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาวได้ รวมทั้งอำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนาการจัดการแมลงศัตรูข้าว ประจำปี 2544-2546

ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดสีน้ำตาล, หนอนห่อใบข้าว, แมลงสิงห์, แมลงหล่า และหอยเชอรี่ในภาคกลางและภาคใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ผลงานวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ระหว่าง พ.ศ. 2540-2550

ผลงานวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยทางด้านแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวได้ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาผลิตใหม่ๆหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย เพื่อเกษตรกรยกระดับสู่อุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม


ผลการวิจัยดินปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2540-2545

รายงานผลการค้นคว้าวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋นข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2540-2545 ประกอบด้วยผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ รวมทั้งอินทรีย์สารที่สามารถใช้เป็นปุ๋ยได้ รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย ประจำปี 2538

เอกสารผลงานวิจัยประจำปี 2538 ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ที่ศูนย์วิจัยข้าวและสถานีทดลองข้าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในรอบปี 2538 เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาวได้ รวมทั้งอำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัย ประจำปี 2537

เอกสารผลงานวิจัยประจำปี 2537 ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ที่ศูนย์วิจัยข้าวและสถานีทดลองข้าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในรอบปี 2537 เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาวได้ รวมทั้งอำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการวิจัยดินปุ๋ยข้าว ประจำปี 2534

รายงานผลการค้นคว้าวิจัยดินและปุ๋ยข้าว ประจำปี 2534  ประกอบด้วยผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลของการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการค้นคว้าวิจัยดินและปุ๋ยข้าว ประจำปี 2530

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ทางวิทยาการเกี่ยวกับปัญหาการปรับปรุงบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อใช้เป็นคำแนะนำเผยแพร่ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม

 


รายงานผลการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2527

การรวบรวมและจัดพิมพ์ผลงานชุดนี้ จัดพิมพ์ในลักษณะบทคัดย่อ (abstracts) เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับข้าว และโรคแมลงศัตรูข้าว รายละเอียดเพิ่มเติม