มุมการจัดการความรู้

rkb2

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมวารสารวิชาการข้าว

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมวารสารวิชาการข้าว


ผลลัพธ์

วารสารวิชาการข้าว


วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านข้าว

ระเบียบการ

1. การส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งจำนวน 3 ชุด (พร้อมกับไฟล์บันทึกในแผ่นซีดี - โปรแกรม Microsoft Word) เขียนตามแบบฟอร์มและคำแนะนำท้ายเล่ม เพื่อพิจารณานำลงในวารสารวิชาการข้าว ที่บรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ หรือผู้จัดการ
2. การพิจารณารับเรื่องที่จะตีพิมพ์เป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง
3. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ และอาจจะส่งเรื่องคืนให้ผู้เขียน เพื่อเพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี
4 การพิจารณาผลงานวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ มีผู้พิจารณา (peer review) 2 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  กันยายน - ธันวาคม 2550 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2551 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2551

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2552 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2552 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2553

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  กรกฏาคม - ธันวาคม 2553 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2554 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2559

ปีที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ปีที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2562