เอกสารเผยแพร่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ดัชนีบทความ
เอกสารเผยแพร่
2
ทุกหน้า

เอกสารแนะนำสถานที่ติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวรวมทั้งสถานที่ติดต่อของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 ศูนย์

เอกสารแนะนำสถานที่ติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ฉบับภาษาอังกฤษ

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวรวมทั้งสถานที่ติดต่อของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั้ง 27 ศูนย์


ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย 1

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์เจ๊กเชย 1 การรับรองพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง พื้นที่แนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย1


ข้าวพันธุ์ กข37

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์ กข37 การรับรองพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง พื้นที่แนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ตพันธุ์หลักข้าวพันธุ์ กข37


ข้าวพันธุ์ กข39

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์ กข39 การรับรองพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง พื้นที่แนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ตพันธุ์หลักข้าวพันธุ์ กข39


ข้าวพันธุ์ กข14

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์ กข14 การรับรองพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง พื้นที่แนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวพันธุ์ กข14


ข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80)

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์กข29 (ชัยนาท 80) ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง


ข้าวเจ้าพันธุ์ กข31 (ปทุมธานี 80)

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์กข31 (ปทุมธานี 80) ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง


ข้าวเหนียวพันธุ์ กข12 (หนองคาย 80)

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์กข12 (หนองคาย 80) ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง


ข้าวเจ้าพันธุ์ กข33 (หอมอุบล 80)

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์กข33 (หอมอุบล 80) ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง


ข้าวเจ้าพันธุ์สังหยดพัทลุง

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง


ข้าวไร่พันธุ์เจ้าขาวเชียงใหม่

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวพันธุ์เจ้าขาวเชียงใหม่ ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 80 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ปราจีนบุรี 1

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าปราจีนบุรี 1 การรับรองพันธุ์ ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง แหล่งแนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวเจ้าปราจีนบุรี 1

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2540 ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะเด่น ข้อควรระวัง แหล่งแนะนำ และสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าParachute

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย การปลูกข้าวโดยวิธ๊โยนกล้าให้เป็นทางเลือกในพื้นที่แนะนำ และวิธีการโยนกล้า

การปลูกข้าวไร่ในสวนยางพาราภาคใต้

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย พันธุ์ข้าวไร่ การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ ฤดูปลูก การปรับปรุงดิน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว ข้อควรระวัง การนวดข้าว การตากเพื่อลดความชื้น การลดความชื้นโดยใช้เครื่องอบ การเก็บรักษาเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ข้าว

การจัดการระบบนิเวศในนาข้าว

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วยการจัดการระบบนิเวศวิทยาในนาข้าว ระบบนิเวศในนาข้าว และตัวอย่างการจัดการระบบนิเวศในนาข้าวของประเทศจีน เวียดนาม ประเทศไทย

เมื่อคุณบริโภคข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ จากเมล็ดพันธุ์ที่คัดสรร การปลูกดินอุดมสมบูรณ์ตามะรรมชาติ การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำตามฤดูกาล

การผลิตเมล็ดพันะุ์ข้าวคุณภาพดี

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วยการตรวจตัดข้าวปนการเก็บเกี่ยวข้าวการลดความชื้น                                                                                                                                                                                  


การผลิตเมล้ดพันธุ์ข้าวลูกผสม

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ประกอบด้วย ความเป็นมา ข้อดีของข้าวลูกผสม ขั้นตอนการผลิตข้าวลูกผสม การกำหนดวันปลุกเพื่อให้ข้าวสายพันธุ์ A และพันะุ์ R ออกดอกพร้อมกัน 

ข้าวเหนียวพันธุ์ กข16

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

 


วัชพืชในนาข้าว

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย การป้องกันและกำจัดวัชพืชที่สำคัญสำหรับการผลิตข้าว การพ่นสารกำจัดวัชพืช วัชพืชที่สำคัญ

ข้าววัชพืช

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ชนิดของข้าววัชพืช แนวทางการแก้ปัญหา

 


โรคเมล็ดด่าง

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด และการป้องกันกำจัด

โรคเใบจุดสีน้ำตาล

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด และการป้องกันกำจัด

 


โรคเขียวเตี้ย

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะอาการของโรค วงจรของการถ่ายทอดโรค การแพร่ระบาด พืชอาศัยและการป้องกันกำจัดโรคเขียวเตี้ย

โรคไหม้และการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะอาการของโรคไหม้ หารแพร่ระบาดเนื่องจากอะไร และการป้องกันกำจัด

 


โรคข้าวที่สำคัญในประเทศไทยและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย สาเหตุและลักษณะอาการของโรค โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง โรคขอบใบแห้ง และโรคใบหงิก

โรคใบขีดโปร่งแสง และโรคขอบใบแห้ง

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย เชื้อและสาเหตุ ลักษณะอาการ การแพร่ระบาด การป้องกันกำจัด


 


โรคใบหงิก

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะอาการของโรค วงจรของการถ่ายทอดโรค การแพร่ระบาด พืชอาศัย การป้องกันกำจัดโรคใบหงิก

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษระการทำลาย การป้องกันกำจัด


หนอนห่อใบข้าว

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย พืชอาศัย ป้องกันกำจัดอย่างไร่และศัตรูธรรมชาติของหนอนห่อใบข้าว

หนอนปลอกข้าว หรือหนอนขยอก

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย พืชอาศับ ป้องกันกำจัด


ศัตรูธรรมชาติ

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ตัวห้ำ มวนเขียวดูดไข่ แมงมุมสุนัขป่า ตัวเบียน ตัวเบียนที่สำคัญ ด้วงดำ ด้วงเต่า มวนเพชฌฆาต แมลงปอเข็ม

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข45

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติ ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ ข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ไข่มดริ้น 3

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติ ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ ข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข33 (หอมอุบล 80)

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติพันธุ์ ลักษณะประจำพันะุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ ข้อควรระวังะุ์ ผลผลิต ลักษณะเด่น พื้นที่แนะนำ

เพลี้ยไฟและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย การป้องกันกำจัด ลักษะณะ ชื่อวิทยาศาสตร์

เพลี้ยกระโดดหลังขาวและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

เพลี้ยจักจั่นสีเขียวและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคเขียวเตี้ยละการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคใบขีดโปร่งแสงและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคใบขีดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคใบจุดสีน้ำตาลและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคใบหงิกและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคกาบใบแห้งและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

โรคขอบใบแห้งและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

หนอนกอและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

หนอนปลอกข้าวหรือหนอนขยอกและการป้องกันกำจัด

อกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ลักษณะการทำลาย, การป้องกันกำจัด, ลักษะณะ, ชื่อวิทยาศาสตร์

ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข31 หรือปทุมะานี 80

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ กข31 หรือปทุมะานี 80 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข57

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ กข57 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข61

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ กข61 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข49

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ กข49 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข43

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ประวัติข้าวเจ้าพันธุ์ กข43 ซึ่งได้เป็นพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่ 17 กันายนยน 2552 ลักษณะประจำพันธุ์ ผลผลิต ลัษณะเด่น พื้นที่แนะนำ และข้อควรระวัง

โรคข้าวที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

เอกสารเผยแพร่นี้ประกอบด้วย ความสําคัญของไส้เดือนฝอย ชนิดของไส้เดือนฝอยที่ทําให้เกิดโรคข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับการทําลายของไส้เดือนฝอย ความต้านทานของข้าวต่อไส้เดือนฝอย การพิสูจน์อาการผิดปกติของข้าวจากไส้เดือนฝอ และการจัดการไส้เดือนฝอยศัตรูข้าว