หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • พันธุ์ข้าว ( 17 รายการ )

  พันธุ์ข้าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการผลิตข้าว สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ข้าวต่างๆ ที่ได้มีการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าวแล้ว เอกสารวิชาการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ต่อไป ตัวอย่างหนังสือเช่น พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ , ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เป็นต้น

 • การปลูก การดูเเลรักษา และการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ( 48 รายการ )

  ข้าวคือชีวิตและเศรษฐกิจของชาติ คนไทยรู้จักปลูกข้าวและใช้ประโยชน์จากข้าวมาเป็นเวลานับพันปี วิธีการปลูกที่สำคัญซึ่งเกษตรกรทั่วๆ ไปปฏิบัติทั้งวิธีปักดำ วิธีหว่าน และวิธีหยอด ล้วนแต่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกทั้งสิ้น ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การปลูกข้าว, การใช้ปุ๋ย และศักยภาพของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ตัวอย่างหนังสือเช่น ข้าวตอซัง, คำแนะนำปุ๋ยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว และการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น


 • ศัตรูข้าว และการป้องกันกำจัด ( 12 รายการ )

  การระบาดของแมลงศัตรูข้าวเกิดขึ้นแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและท้องถิ่น ความรุนแรงจะแตกต่างตามชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูข้าวนั้นๆ โดยทั่วไปการระบาดของแมลงศัตรูในนาข้าวพบแมลงเข้าทำลายไม่เกิน 20 ชนิด ปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูข้าวเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการป้องกันกำจัด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งโรคข้าว และการป้องกันกำจัด เอกสารวิชาการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป ตัวอย่างหนังสือเช่น แมลงศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด, โรคข้าวและการป้องกันกำจัด และคู่มือการตรวจศัตรูข้าว เป็นต้น

 • วัชพืชในนาข้าว ( 4 รายการ )

  วัชพืชในนาข้าวเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของเกษตรกร ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการจัดการวัชพืชในนาข้าว ชาวนาสามารถปฏิบัติได้ทุกขั้นตอนของการทำนา เพื่อบริหารจัดการก่อนที่จะเกิดปัญหา ชาวนาสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขตามแต่สถานการณ์และข้อจำกัดของตนเอง หนังสือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการ นักส่งเสริม รวมทั้งเกษตรกร หรือผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ตัวอย่างหนังสือเช่น คู่มือการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าว และการจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น

 • เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ( 9 รายการ )

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เพราะเป็นพืชหลักที่ใช้บริโภคในประเทศ และส่งออกจำหน่าย มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของสิ้นค้าเกษตรกรรมที่ส่งออกมากเป็นอันดับ 2 รองจากยางพารา เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเป็นเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีที่สุดในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยและเกษตรกรยอมรับมากที่สุด ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ตัวอย่างหนังสือเช่น เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงพาณิชย์ และข้าวที่สูง เป็นต้น

 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ( 4 รายการ )

  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นอาหารหลักที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันการค้าการแข่งขันในตลาดโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาการปลอมปนก็มีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานมีความแม่นยำถูกต้อง หลังการเก็บเกี่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในหมวดนี้ได้รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรต่างๆ รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆจากข้าว ข้อมูลความรู้ในหมวดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยอื่นๆ สำหรับนักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป ตัวอย่างหนังสือ เช่น คุณภาพและการตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ และข้าวโภชนาการ เป็นต้น

 • อื่นๆ ( 4 รายการ )

  ข้าวเป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญต่อคนไทยเป็นเวลา 5,000 ปี มาแล้ว จนกล่าวได้ว่า เป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงประเทศไทยมาแต่ครั้งโบราณ จนเป็นพื้นฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของคนไทยและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้